Privacyverklaring Voetbalcourt B.V.

Website: www.voetbalcourt.nl
E-mail: info@voetbalcourt.nl

Inleiding

1. Privacyverklaring: deze privacyverklaring;
2. Betrokkene: iedere natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt door
Verwerkingsverantwoordelijke;
3. Verwerkingsverantwoordelijke: VoetbalCourt B.V., in deze vertegenwoordigd door Mike Muller,
Pottenbakkerstraat 28, 9403VX te Assen, telefoonnummer 088-4884880
4. Website: de website onder www.voetbalcourt.nl

Artikel 2: Algemeen :

1. In deze Privacyverklaring wordt beschreven hoe Verwerkingsverantwoordelijke de
persoonsgegevens van haar Betrokkenen, zoals (potentiële) klanten, sollicitanten, zakenpartners,
leveranciers, tussenpersonen, etc. verwerkt.

Artikel 3: Persoonsgegevens

1. Een persoonsgegeven betrekkene informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke
persoon. Verwerkingsverantwoordelijke kan de volgende gegevens van Betrokkenen verwerken:
- Naam
- (E-mail)adres
- Telefoonnummer
- Bankgegevens
- Gegevens die betrekking hebben op het apparaat van Betrokkene, zoals een IP-adres
- Communicatievoorkeuren
- Informatie verkregen via cookies, over het surfgedrag van Betrokkene
2. Verwerkingsverantwoordelijke verzamelt op de volgende manier(en) persoonsgegevens van een
Betrokkene:
- wanneer de desbetreffende Betrokkene deze persoonsgegevens via de Website aan de
Verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt; of
- door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten van
Verwerkingsverantwoordelijke; of
- een bestelling bij Verwerkingsverantwoordelijke te doen; of
- doordat deze worden gegenereerd aan de hand van het gebruik van Betrokkene van de
diensten of Website van Verwerkingsverantwoordelijke, onder andere via cookies; of
- Van derden, zoals recruitmentbureaus in het kader van werving en selectie.
3. Indien Betrokkene verplicht is om bepaalde gegevens te verstrekken, zal Betrokkene geïnformeerd
worden over de mogelijke gevolgen wanneer deze niet worden verstrekt. Indien Betrokkene weigert
zijn of haar persoonsgegevens te verstrekken, is het mogelijk dat Verwerkingsverantwoordelijke
Betrokkene niet kan voorzien van zijn diensten.

Artikel 4: Doeleinden en grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens

1. Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt de persoonsgegevens van een Betrokkene op basis van
een wettelijke grondslag op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:
- Toestemming
- Uitvoering van een overeenkomst met Betrokkene
- Voldoen aan een wettelijke verplichting
- Vervulling van een taak van algemeen belang
- Gerechtvaardigd belang van Verwerkingsverantwoordelijke of een derde
2. Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt bepaalde persoonsgegevens ter behartiging van onze
gerechtvaardigde belangen. De gerechtvaardigde belangen van Verwerkingsverantwoordelijke zijn
onder andere: marketing, reclame, onderzoek van eigen producten of diensten, delen met aan
Verwerkingsverantwoordelijke gelieerde partijen.
3. Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, op basis
van de daarbij genoemde grondslag:

Doel Grondslag
Het aanbieden van producten of diensten of het onderhouden van een leveranciersrelayiee, waaronder ook begrepen het aanbieden van klantenservice of technische ondersteuning en verwerking van verzoeken die betrekking hebben op de producten of diensten. Uitvoering van de overeenkomst Gerechtvaardigd belang
Verbetering van de aangeboden producten of diensten, onder meer door een
analyse van het gebruik ervan.
Uitvoering van de overeenkomst Gerechtvaardigd belang
Werving van personeel, verwerken van sollicitaties ontvangen via onze Website
of anderszins, screening van de sollicitant waar nodig.
Gerechtvaardigd belang
Het aangaan en onderhouden van een klantrelatie met Betrokkene,
bijvoorbeeld voor het versturen van informatieve berichten over producten of
diensten of het reageren op vragen en verzoeken van Betrokkene.
Uitvoering van de overeenkomst Gerechtvaardigd belang
Afhandelen, beheer en facturatie van bestellingen. Uitvoering van de overeenkomst Gerechtvaardigd belang
Het versturen van de nieuwsbrief van Verwerkingsverantwoordelijke. Gerechtvaardigd belang Toestemming
Waarborgen van de veiligheid (van IT systemen), met inbegrip van de gegevens
die worden verzameld door gebruik van toegangspassen en geluid en beelddata
zoals CCTV of afbeeldingen.
Gerechtvaardigd belang
Afhandelen van geschillen (met Betrokkene), verdediging van juridische claims,
compliance aan wet- en regelgeving.
Wettelijke verplichting Gerechtvaardigd belang
Ter beveiliging van locaties van Verwerkingsverantwoordelijke Gerechtvaardigd belang
Voor het maken van beelden ter ondersteuning als bewijsmateriaal bij een
aangifte
Gerechtvaardigd belang
Het aanbieden van gerichte advertenties gebaseerd op de interesses van
Betrokkene, waarbij cookies en vergelijkbare technologieën worden gebruikt
om de relevante informatie over Betrokkene te verzamelen.
Gerechtvaardigd belang Toestemming

Arikel 5: Minderjarigen

1. In sommige gevallen vraagt Verwerkingsverantwoordelijke om toestemming om bepaalde
persoonsgegevens te kunnen gebruiken. Als de Betrokkene jonger is dan 16 jaar, heeft de Betrokkene
in die gevallen de toestemming van zijn of haar ouder(s) of voogd nodig om de persoonsgegevens te
verstrekken aan Verwerkingsverantwoordelijke. De ouder(s) of voogd kan in dat geval ook altijd de
aan Verwerkingsverantwoordelijke verstrekte gegevens aanpassen of verwijderen.

Arikel 6: Partijen die toegang hebben tot persoonsgegevens

1. Verwerkingsverantwoordelijke zal de persoonsgegevens in beginsel niet aan andere partijen
verstrekken. Maar dit kan wel als:
- de persoonsgegevens worden verstrekt aan door Verwerkingsverantwoordelijke
ingeschakelde verwerkers waarmee een verwerkersovereenkomst is gesloten of zelfstandig
verwerkingsverantwoordelijken, bijvoorbeeld IT, hosting, HR of andere dienstverleners,
externe adviseurs, accountants of advocaten; of
- Verwerkingsverantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting gehouden is
persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties, bijvoorbeeld toezichthouders of
andere publieke autoriteiten; of
- de persoonsgegevens worden verstrekt aan een vennootschap die behoort tot de groep van
Verwerkingsverantwoordelijke of een andere afdeling binnen de vennootschap van de
Verwerkingsverantwoordelijke.
2. Het verstrekken van persoonsgegevens aan bovengenoemde partijen zal alleen gebeuren voor de
doeleinden die zijn genoemd in deze privacyverklaring, en voor zover dit is toegestaan op grond van
deze privacyverklaring en toepasselijke wet- en regelgeving, of als Verwerkingsverantwoordelijke een
wettelijke verplichting heeft persoonsgegevens te verstrekken aan een bevoegde instantie. Partijen
aan wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de
privacywetgeving. Verwerkingsverantwoordelijke is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de
verwerking van uw persoonsgegevens door deze partijen.

Artikel 7: Cookies of vergelijkbare technologieën

1. Verwerkingsverantwoordelijke maakt gebruik van zogenaamde 'cookies'. Met deze cookies
verzamelt Verwerkingsverantwoordelijke, overeenkomstig de door Betrokkene opgegeven
voorkeuren, automatisch bepaalde gegevens over de geschiedenis van activiteiten van Betrokkene op
de Website en apps van derden. Zo kunnen persoonsgegevens van Betrokkene worden verzameld
terwijl Betrokkene de Website of apps gebruikt of als deze op de achtergrond draaien op het apparaat
van Betrokkene. Deze gegevens kunnen door Verwerkingsverantwoordelijke worden gecombineerd
met andere gegevens over het apparaat van Betrokkene, zoals een IP-adres. Als hiervoor de
toestemming van Betrokkene nodig is, zal Verwerkingsverantwoordelijke die vooraf vragen.
2. Het cookiebeleid van verwerkingsverantwoordelijke wat gevonden kan worden op de website,
bevat verder informatie over het gebruik van cookies, waaronder de doeleinden waarvoor
verwerkingsverantwoordelijke cookies gebruikt.
3. Betrokkene kan zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat. Daarnaast kan betrokkene ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van de browser verwijderen

Artikel 8: Rechten van Betrokkenen

1. De Betrokkene heeft recht op inzage, rectificatie en verwijdering van zijn of haar
persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Betrokkene heeft tevens het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking
van zijn of haar persoonsgegevens.
2. Betrokkene kan Verwerkingsverantwoordelijke verzoeken om beperking van de verwerking en
gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste houdt in dat Betrokkene het recht heeft om de
persoonsgegevens die Verwerkingsverantwoordelijke over hem of haar heeft, in een gestructureerd,
gangbaar en machine leesbare vorm te ontvangen en eventueel door Verwerkingsverantwoordelijke
te laten doorgeven aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
3. Indien de Betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens,
heeft de Betrokkene te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken.
4. Indien de Betrokkene van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Betrokkene vragen
heeft over deze Privacyverklaring kan de Betrokkene Verwerkingsverantwoordelijke bereiken op het
e-mailadres en/of postadres van Verwerkingsverantwoordelijke.
5. Betrokkenen kunnen zich afmelden van de nieuwsbrief door een e-mail te sturen aan
info@voetbalcourt.nl
6 Betrokkenen hebben het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit kan
via: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Arikel 9: Bewaartermijn

1. Verwerkingsverantwoordelijke bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van één jaar na
het einde van het verlenen van diensten aan Betrokkene, tenzij Verwerkingsverantwoordelijke op
grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Arikel 10: Wijzigingen in deze Privacyverklaring

1. Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen.
Verwerkingsverantwoordelijke kondigt deze wijziging aan in overeenstemming met de wet. Elke
aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt en er volgt een duidelijke kennisgeving een
banner op de Website bij een wezenlijke wijziging van de Privacyverklaring.
Verwerkingsverantwoordelijke adviseert de Betrokkene dan ook regelmatig op deze pagina te kijken
of er aanpassingen zijn doorgevoerd.
2. Indien Betrokkene het gebruik van de Website en/of diensten van Verwerkingsverantwoordelijke
voortzet zodra de wijzigingen van kracht zijn, betekent dit dat Betrokkenen de wijzigingen accepteert.
Indien Betrokkene niet instemt met deze wijzigingen, dient hij het gebruik van de Website en/of
diensten te beëindigen.
3. De huidige Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 1 mei 2024.

Arikel 11: Contact

1. Voor vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring en/of de verwerking van
persoonsgegevens kan contact worden opgenomen met Verwerkingsverantwoordelijke via:
Mike Muller, Pottenbakkerstraat 28, 9403 VX te Assen, telefoonnummer 088-4884880, e-mailadres
info@voetbalcourt.nl